Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
Театр української традиції

Статут

1.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальний театрально-видовищний заклад культури Дніпровського району міста Києва «Театр української традиції «Дзеркало» (далі Театр)  є  неприбутковим театрально-видовищним закладом культури.

1.2. Театр  заснований на комунальній власності територіальної громади м. Києва, яку у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування», представляє в особі представницького органу Київська міська рада (надалі за текстом - Власник), підпорядковується Власнику і є підзвітним і підконтрольним Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.  

1.3. Театр  є правонаступником комунального театрально-видовищного закладу культури «Театру української традиції «Дзеркало» Дніпровської районної у м. Києві ради, зареєстрованого Дніпровською  районною у місті Києві державною адміністрацією  09.11.2005 p.  (ідентифікаційний код  33782402).

1.4. Театр є юридичною особою. Права та обов’язки набуває з дня його державної реєстрації.

1.5. Театр має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, може мати печатки, штампи, бланки.

1.6. Театр здійснює свою діяльність на підставі Статуту, який є установчим документом, затвердженим розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.7. Театр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та інформаційної політики України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.   

1.8. Найменування Театру:

Повна назва українською назвою: Комунальний театрально-видовищний заклад культури Дніпровського району міста Києва «Театр української традиції «Дзеркало».

Скорочена назва українською мовою: КТВЗК «Театр української традиції «Дзеркало» Дніпровського району міста Києва.

1.9. Театр самостійно несе відповідальність  за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством України і не несе відповідальності за зобов’язаннями  Власника та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Власник та  виконавчий орган  Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) не несуть  відповідальності за зобов'язаннями Театру, крім випадків, передбачених законами України.

1.10. Місцезнаходження Театру: 02092,  місто  Київ, вул. Алматинська, 109.

 

2. МЕТА ТА ВИДИ  ДІЯЛЬНОСТІ ТЕАТРУ 

2.1. Основною метою діяльності Театру  є розвиток  театрально-концертного мистецтва, театральної справи та культурно-просвітницької діяльності, формування  та задоволення потреб населення в театральному та концертному мистецтві та популяризації кращих надбань  української драматургії  і літератури, музики, фольклору та етнографії народів України та світової культури.

2.2. Театр ставить своїм головним творчим завданням відкриття, опрацювання і розвиток українських традицій, козацьких звичаїв, оживлення та збереження української мови, народної пісні і танцю.

2.3. Напрямки діяльності Театру:

 • створення, публічне виконання  та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи;
 • підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах з додержанням прав авторів та виконавців ролей відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права;
 • проведення концертів, літературно-музичних вечорів і творчих зустрічей з майстрами мистецтв;
 • проведення та участь у національних та міжнародних конкурсах, конгресах, фестивалях та інших заходах, організаціях культурних та творчих обмінів, пов’язаних з пропагандою театрального мистецтва;
 • здійснення обміну театральними виставами, організація в Україні та за кордоном фестивалів, конкурсів театрального мистецтва;
 • благодійна діяльність;
 • підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з діяльністю театру, з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТЕАТРУ 

3.1. Театр має право:

 • самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрями роботи відповідно до середньострокового стратегічного плану розвитку Театру, затвердженого в установленому порядку;
 • від свого імені вчиняти правочини, укладати угоди (договори), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах України;
 • установлювати додаткові соціальні гарантії для професійних творчих працівників Театру;

3.2. Театр зобов'язаний:

 • забезпечувати під час вистави охорону життя та здоров'я глядачів, а також їхнього майна, прийнятого на зберігання;
 • вивішувати для загального огляду в місцях продажу квитків та в місцях публічного виконання і (або) публічного показу театральної постановки афішу, оформлену відповідно до Порядку оформлення театральної афіші, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
 • надавати глядачам інформацію про місце проведення, час початку та закінчення вистави, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання вистави;
 • укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності із суб'єктами авторського і (або) суміжних прав безпосередньо або через організацію колективного управління, що їх представляє;
 • забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів та платежів до бюджетів та державних цільових фондів згідно із законодавством України;
 • здійснювати цільове та ефективне використання і збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва;
 • здійснювати заходи з удосконалення організації роботи Театру;
 • вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством України;
 • звітувати про свою фінансово-економічну діяльність у порядку та строки, встановлені законодавством України та цим Статутом;
 • погоджувати з відділом культури Дніпровської в місті Києві державної адміністрації розроблений штатний розпис Театру в межах доведеної граничної чисельності;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.

 

4. МАЙНО ТА КОШТИ

4.1. Майно Театру належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплюється за ним на правах повного господарського відання.

4.2. Майно  Театру становлять основні фонди, обігові кошти, а також  цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

4.3. Джерелами формування майна Театру є:

 • кошти бюджету міста Києва;
 • майно та кошти передані Власником або уповноваженим ним органом;
 • субсидії та поточні трансферти з місцевого бюджету;
 • доходи від прокату театрально-видовищних програм, вистав, концертів;
 • бюджетні асигнування на розвиток культури;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування, грошові внески, матеріальні цінності, одержані від фізичних і юридичних осіб, зокрема й іноземних;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Театр має право виключно за згодою Власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за ним майно, надавати в оренду, передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

4.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів Театру, працівників (крім оплати їхгбої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.6. Доходи (прибутки) Театру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Театру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

5. УПРАВЛІННЯ ТЕАТРОМ

5.1. Керівництво діяльністю Театру здійснює директор-художній керівник Театру.

5.2. Директор-художній керівник Театру призначається  на посаду  розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації шляхом укладення з ним контракту терміном до п'яти років за результатами конкурсу.

       Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду директора  Театру визначаються статтями 211 - 215 Закону України "Про культуру".

5.3. Директор-художній керівник Театру в межах наданих йому повноважень:

 • забезпечує виконання завдань Театру, передбачених законодавством України, цим Статутом та контрактом, виконання наказів Міністерства культури України, актів і доручень Власника, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відділу культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації; затверджує  посадові інструкції працівників Театру;
 • складає та за погодженням з відділом культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації затверджує штатний розпис Театру в межах доведеної граничної чисельності;
 • приймає на роботу професійних творчих працівників Театру на конкурсній основі шляхом укладення контрактів та звільняє їх з роботи;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи всіх інших працівників Театру;
 • застосовує до працівників Театру заходи заохочення та заходи дисциплінарного впливу;
 • може залучати артистичний та художній персонал понад штатну чисельність на підставі цивільно-правового договору в установленому законодавством порядку;
 • без доручення діє від імені Театру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами, формує адміністрацію Театру і вирішує питання діяльності Театру в межах та порядку, визначених цим Статутом;
 • розпоряджається коштами та майном Театру відповідно до законодавства України та цього Статуту;
 • спрямовує діяльність Театру на виконання затвердженого річного фінансового плану з метою одержання запланованих сум доходів, не припускаючись витрат невиробничого характеру, не передбачених затвердженим річним фінансовим планом;
 • забезпечує ефективне і цільове використання майна, закріпленого за Театром;
 • видає в межах компетенції накази та дає доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Театру, організує та контролює стан їх виконання;
 • приймає рішення про необхідність внесення змін до видів економічної діяльності Театру;
 • приймає рішення щодо надання творчим працівникам Театру відпусток для їх участі в конкурсах, фестивалях тощо відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів, фестивалів та відповідно до Порядку формування творчих груп, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
 • затверджує за погодженням з головним режисером, постановниками (режисером, художником),  склад постановчих груп та виконавців, ескізи і макети оформлення вистав, плани роботи над новими постановками та виставами і визначає в установленому порядку їх готовність і терміни випуску;
 • затверджує календарні плани публічного виконання та публічного показу вистав та інших заходів;
 • організує і забезпечує проведення вистав та інших заходів;
 • від імені Театру укладає угоди (договори), вчиняє правочини, передбачені законодавством України, видає довіреності з урахуванням обмежень, визначених контрактом та законодавством, що регулює питання господарських зобов'язань, щодо вчинення яких є заінтересованість;
 • відкриває в банках поточні та інші рахунки Театру;
 • згідно із законодавством України затверджує план використання бюджетних коштів Театру за погодженням з відділом культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;
 • несе персональну відповідальність за господарсько-фінансову діяльність Театру, за виконання фінансових планів, дотримання фінансової дисципліни, дотримання норм охорони праці, ефективного використання та охорони майна і коштів;
 • зобов'язаний створювати необхідні умови для правильного бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;
 • несе персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства, рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо внутрішнього фінансового контролю в Театрі та у сфері публічних закупівель, а також допущення неефективних господарських операцій, правочинів, прийняття неефективних управлінських рішень в установленому порядку;
 • вирішує інші питання, віднесені до його компетенції законодавством України та контрактом.

5.4. Умови оплати праці директора  визначаються контрактом.

 

6. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ТЕАТРУ

6.1. Трудовий колектив Театру утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Театром.

6.2. Повноваження трудового колективу Театру реалізуються загальними  зборами та їхнім виборним органом – Радою трудового колективу..

6.3.Трудовий колектив Театру розглядає і затверджує проект колективного договору Театру;

       розглядає й вирішує відповідно до законодавства питання самоврядування трудового колективу;

        бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці.

6.4. Виробничі, трудові й соціально-економічні відносини та узгодження інтересів працівників і роботодавця регулюються колективним договором.

6.5. Право укладання колективного договору від імені роботодавця надається директорові-художньому керівнику Театру, від імені трудового колективу  - представникам працівників, обраним та уповноваженим трудовим колективом.

6.6. Сторони, що підписали колективний договір, щороку в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.

6.7. Колективний договір підлягає повідомній реєстрації у встановленому порядку.

 

7.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ТЕАТРУ

7.1. Театр  веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і складає фінансову та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України..  Фінансова звітність подається відділу культури  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку.

7.2. Планування фінансово-господарської діяльності Театр здійснює шляхом складання та затвердження річних фінансових планів у порядку та за формою, визначеними виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).  

7.3. Театр звітує про стан виконання затвердженого річного фінансового плану в порядку та за формою, визначеними Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

7.4. Умови оплати праці працівників Театру визначає Кабінет Міністрів України.

7.5. Театр розробляє та подає на затвердження  Дніпровській районній в місті Києві державній  адміністрації погоджений Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) середньостроковий стратегічний план розвитку Театру на три роки, а також інформацію про стан виконання середньострокового стратегічного плану розвитку Театру за попередній рік за формою, визначеною виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

7.6. Перевірка та аудит фінансово-господарської діяльності Театру, а також подання звітів про фінансово-господарську діяльність здійснюються в порядку, визначеному законодавством України.

7.7. Контроль за діяльністю Театру та взаємодія його з органами державної виконавчої влади здійснюються згідно із законодавством України. Водночас Власник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Театру безпосередньо і не має права втручатися в господарську діяльність Театру, якщо це прямо не встановлено законодавством України.

 

8. МІЖНАРОДНА КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Театр бере участь у міжнародному культурному співробітництві в галузі театру і театральної справи на основі багатосторонніх та двосторонніх угод, а також у роботі міжнародних театральних організацій та об'єднань.

8.2. Участь Театру в міжнародному культурному співробітництві забезпечується у встановленому порядку шляхом:

взаємного обміну театральною інформацією, вивчення міжнародного досвіду організації театральної справи;

проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів;

організації спільної підготовки театральних працівників;

провадження іншої спільної діяльності відповідно до угод, якщо вона не суперечить законодавству та міжнародним договорам України.

8.3. Театр має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, зокрема і шляхом демонстрування театральних творів за кордоном.

8.4. Валютні надходження Театр використовує відповідно до законодавства України.

 

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТЕАТРУ

9.1. Зміни до Статуту  вносяться відповідно до законодавства України в тому ж порядку, в якому його затверджено.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ТЕАТРУ

10.1. Театр припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Власника або інших органів     у випадках, передбачених законом.

10.2. Орган, що прийняв рішення про припинення Театру, призначає комісію з припинення Театру та встановлює порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до Театру, що припиняється.

10.3. До комісії з припинення Театру (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Театру.

       Голова комісії, її члени представляють Театр у відносинах з третіми особами та виступають у суді від його імені.

10.4. У разі припинення Театру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно (у тому числі активи) за рішенням Власника передаються одному або кільком неприбутковим театрально-видовищним закладам культури або зараховуються до доходу бюджету.

10.5. Працівникам Театру, які звільняються у зв'язку з його припиненням, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.6. Театр є таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

 

 

Директор-художній керівник

КТВЗК «Театр української традиції

«Дзеркало»

Дніпровського району міста Києва               Володимир ПЕТРАНЮК

 

 

Начальник відділу культури

Дніпровської районної в місті Києві

Державної адміністрації                               Оксана МЕРІНОВА